Zorgvisie 2012

Onze school, De Vlindertuin, streeft ernaar om zorg te dragen voor elk van haar leerlingen.

Elke leerkracht heeft oog voor de specifieke noden van ieder kind, zorgt voor een veilig klasklimaat en differentieert naar inhoud, materiaalgebruik, tijd en werkvormen opdat elk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt om kennis, waarden en vaardigheden te verwerven.
Zorg is een opdracht voor gans het team!
We vinden het ook belangrijk dat elk kind zich betrokken voelt met wat er gebeurt en zich goed voelt op school.

Er zijn verschillende niveaus van zorg:

Niveau 1 : algemene zorg of zorgbreed werken in de klas.

De klasleerkracht is verantwoordelijk voor haar klasgroep.
Ze biedt basisleerstof aan, zoekt aangepaste activiteiten, heeft oog voor de zwakkere leerlingen en geeft hen tijd om op eigen tempo de leerstof te verwerven. Dit doet ze door herhaling, extra instructie, extra materialen,… Voor de meerbegaafde leerlingen wordt uitbreiding en/of verdieping voorzien.
De klasleerkracht werkt preventief ! Ze organiseert haar klas en werkvormen flexibel zodat ze op eenvoudige zorgvragen vlot kan inspelen. Zelfstandig werken, zelfsturing en initiatief van de leerling wordt bevorderd.

Niveau 2 : extra zorg – zorgverbreding

De klasleerkracht kan steeds beroep doen op de zorgleerkracht voor extra ondersteuning in de klas. De zorgjuf helpt mee bij doe-activiteiten (meetopdrachten…)
De zorgjuf kan voor extra materiaal, aangepaste oefeningen en toetsen, eventueel hoeken- en contractwerken zorgen.


De zorgjuf staat in voor de individuele afname van (lees-)toetsen en wordt ingeschakeld bij leesactiviteiten in heterogene groepen.


De zorgjuf kan een kleine groep leerlingen begeleiden, maar het kan ook dat ze een hele klas overneemt zodat de klasleerkracht overlegmomenten met collega’s of externe hulpverleners, MDO’s of oudergesprekken kan houden.

Niveau 3 : speciale zorg – remediëring na intern onderzoek

Drie maal per jaar worden de klasgroepen uitgebreid besproken tijdens een MDO (multidisciplinair overleg met directie, CLB-medewerkster, zorgleerkracht, eventueel externe hulpverleners en ouders/ opvoeders).
Na analyse van toetsen, LVS of methode-gebonden of vanuit observaties worden hier de zorgvragen besproken en afspraken gemaakt rond verdere begeleiding van de leerlingen.  Bv. doorverwijzing naar logopedie, psychomotorische therapie…
We houden op school een Leerlingvolgsysteem-dossier bij van elk kind (Broekxonweb) : hierin staan alle afspraken , handelingsgerichte initiatieven…genoteerd. Zo proberen we de continuïteit te bewaren in de geboden zorg voor ieder kind.

Niveau 4 : schooloverstijgende zorg – extern onderzoek en hulpverlening

Soms is het noodzakelijk om externe hulpverleners in te schakelen (CLB, logopedisten, psychomotorische therapeuten…)
Wanneer we dit adviseren, worden de ouders hierover geïnformeerd tijdens een individueel onderhoud.
Een verwijzing naar het CLB gebeurt steeds vanuit de bezorgdheid van het team om de best mogelijke zorg voor het individuele kind te bekomen.
Via een algemene niveaubepaling proberen we te achterhalen welke hulpmiddelen het best werken voor het kind bv. is het eerder geholpen met visuele materialen, of heeft het meer aan auditieve hulpmiddelen, heeft het kind baat bij 3D-materialen of juist niet…
Om te weten te komen of een kind eerder ruimtelijk, visueel dan wel auditief geholpen moet worden is een IQ-test altijd een goede indicator.


Samen met het CLB en de ouders gaan we op zoek naar een aangepast leertraject voor het kind.
Leerhulp buiten de schoolwordt aangeraden als de nodige middelen of deskundigheid voor het begeleiden van de leerling niet meer binnen de mogelijkheden, de draagkracht van de school ligt.
Bv. behandeling in een REVAlidatiecentrum, voor onze school is dit REVA Zuiderkempen te Veerle en  D.A.T. (Diest-Aarschot-Testelt), GOn-begeleiding, i.s.m. De Bremberg (Diest) en het Klaverblad
STOP 4-7 i.s.m. Kind en Gezin Averbode.
Of een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs (De Bremberg, ’t Klaverblad, De Warande, De Regenboog…)

Kalender

Juni 2019
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Evenementen

do juni 20 @08:45 - 15:30
Sportdag eerste graad
ma juni 24 @08:45 - 15:30
Sportdag tweede graad
ma juni 24 @16:00 - 20:00
ind. oudercontact LS
di juni 25 @08:45 - 15:30
afscheidsviering zesde leerjaar
di juni 25 @08:45 - 15:30
zwemmen derde graad
di juni 25 @08:45 - 15:30
schoolreis eerste graad
wo juni 26 @08:45 - 15:30
diploma-uitreiking 3KK
do juni 27 @08:45 - 15:30
schoolreis tweede en derde graad
vr juni 28 @08:45 - 12:00
rapport
vr juni 28 @13:00 - 15:30
personeelsvergadering