Beste ouders,

 

1 september 2015, het M- decreet gaat van start.

Er is al zoveel over gesproken en geschreven, maar wat verandert er nu eigenlijk in het gewoon lager onderwijs ?

Nog niet direct zoveel – het is niet dat we een grote instroom verwachten vanuit het buitengewoon onderwijs.

En ook van de beloofde ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs is nog niet veel te merken.

Het enige waar we nu mee geconfronteerd worden zijn veranderingen bij de inschrijvingen:

In grote lijnen kan je zeggen dat je 3 inschrijvingscategorieën hebt :

- De leerlingen zonder verslag

- De leerlingen met een verslag vanuit het buitengewoon onderwijs

- De leerlingen met een gemotiveerd verslag.

Leerlingen zonder verslag zijn kinderen die instappen in onze school en die nog geen ‘rugzakje’ hebben : bv. 2,5 jarigen, …

Zij worden zonder meer ingeschreven.

Kinderen met een verslag, komen vanuit het buitengewoon onderwijs en zij worden onder opschortende voorwaarden ingeschreven. De school bekijkt of de ‘aanpassingen’ die verwacht worden (aan de leerstof, materiële omgeving, leermiddelen…) haalbaar blijven en ‘redelijk’.

Je kan moeilijk verwachten dat de school bijvoorbeeld een braillecomputer of – printer, … aankoopt voor 1 leerling als ze daar geen financiële tegemoetkoming voor krijgt. 

We bekijken jaarlijks samen met de ouders en het kind welke aanpassingen nodig zijn en of dit nog haalbaar is.

Kinderen met een gemotiveerd verslag zijn wat wij noemen de GON-leerlingen.

Die zaten en zitten er al enkele jaren in onze school.

Daar werd in het verleden al behoorlijk wat in  geïnvesteerd : navormingen rond differentiatie,

aankoop of aanmaak van aangepaste leermiddelen (zoals daar zijn zorgschriften,  sterboeken,…)

We merken dat deze categorie jaar na jaar groter wordt en dit vraagt van de leerkrachten heel veel engagement : aanpassen van leerstof, leermiddelen, … maar wat vooral veel tijd vraagt zijn de overlegmomenten. Min. 3x per jaar komen alle betrokkenen (ouders, CLB, externe begeleiders, klas- en zorgleerkracht samen om de geboden hulp af te stemmen, bij te sturen…)

Het vergt van de school heel wat flexibiliteit om de klasleerkracht ‘klasvrij’ te maken om deze overlegmomenten te houden.

Daarom is het fijn wanneer ouders bij de inschrijving al zoveel mogelijk informatie aan de school bezorgen : klasrapporten, verslagen van onderzoeken, gegevens van externe begeleiders…

Het bespaart de leerkacht heel wat tijd in het uitzoeken van de gepaste hulp voor het kind.

Zo moet het kind ook niet allerlei testjes gaan doen bij de zorgleerkracht om een niveaubepaling te krijgen (voor wiskunde, spelling, lezen…)

Onze leerkrachten zijn al gewoon om via mail met logopedisten en andere hulpverleners te overleggen (tips uitwisselen, afstemmen van de hulp…)

We zijn ook bereid om met deze mensen, samen met de ouders, rond de tafel te zitten indien dit wenselijk wordt geacht door één van de partijen.

We beogen steeds het wel-zijn van het kind, wat heeft dit kind nodig bij deze juf in deze klas ?

Heeft dit kind nog voldoende groeikansen binnen deze school ?

En hoe zit dat dan met het buitengewoon onderwijs ?

Het M-decreet betekent niet dat we kinderen niet meer naar het buitengewoon onderwijs mogen doorverwijzen.

Het betekent wel dat we bij doorverwijzing kunnen aantonen dat we alles hebben geprobeerd wat binnen onze mogelijkheden ligt.

Het buitengewoon onderwijs is lichtjes gewijzigd :

Wat vroeger type 1 en type 8 was (kinderen met een licht mentale handicap en kinderen met ernstige leerstoornissen) wordt nu het type ‘basisaanbod’: voor kinderen voor wie het gemeenschappelijk curriculum  (de leerplandoelen en eindtermen) met redelijke aanpassingen niet haalbaar is.

Vroeger vielen kinderen met ASS binnen type 7 , zij vormen nu een apart type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis  maar zonder verstandelijke beperking.

De andere typen blijven bestaan :

Type 2 : kinderen met een verstandelijke beperking

Type 3 : kinderen met een emotionele of gedragsstoornis maar zonder verstandelijke beperking

Type 4 : kinderen met een motorische beperking

Type 5: kinderen in een ziekenhuis, preventorium of residentiële setting

Type 6: kinderen met een visuele beperking

Type 7: kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis

Voor type basisaanbod bestaat geen kleuteronderwijs !

Wat verstaan we onder het gemeenschappelijk curriculum en wat is een aangepast individueel curriculum ?

Wanneer kinderen het gemeenschappelijk curriculum (of de in de leerplannen en eindtermen omschreven ‘leerstof’) niet binnen de lagere school kunnen verwerven, ook al mogen ze gebruik maken van redelijke aanpassingen (bv. een rekenmachine, een tafelkaart, een spellingcorrector op de laptop…) dan kan de klassenraad beslissen om een individueel aangepast curriculum op te starten.

Dit IAC betekent echter dat het kind op het einde van de lagere school geen getuigschrift krijgt. 

Bv. Een kind krijgt leerstof wiskunde 4e lj. in de 3e graad van de lagere school ipv. wiskunde 5e en 6e lj.

Waarom opteren we er soms voor om deze leerlingen te laten oefenen op leerstof 4e lj. : dit wordt als de minimumleerstof gezien die men bij de aanvang van een B-klas in het secundair verwacht. Wanneer kinderen leerstof 4e lj. beheersen dan kunnen ze in de B-klas nog steeds hun getuigschrift lager onderwijs halen.

De beslissing van de klassenraad wordt aan de ouders meegedeeld en geduid.

Het is de klasleerkracht, in de eerste plaats , die de zorg draagt in haar/zijn klas.

De zorgleerkracht maakt het mogelijk voor de klasleerkracht om gesprekken te voeren met het kind,

de ouders en ev. externe begeleiders. De zorgleerkracht kan zich over een deel van de klas ontfermen als de klasleerkracht differentieert…

De zorgcoördinator is degene die de overlegmomenten bewaakt, er verslag van doet en probeert alles op te volgen binnen de schoolorganisatie naar afspraken, aanpassingen, voorstellen tot aankoop materialen of te volgen navormingen doet …

Mocht u nog vragen hebben over de veranderingen rond het M-decreet dan springt u even binnen bij de directie of de zorgcoördinator.

Met vriendelijke groeten.

Het schoolteam.

Kalender

Augustus 2019
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Evenementen

do aug 29 @19:00 - 20:30
KIJKDAG - start van het nieuwe schooljaar !
ma sept 02 @08:45 - 15:20
START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR !
do sept 05 @19:00 - 20:30
Infovergadering per klas
ma sept 09 @20:00 - 21:00
ouderraad
vr sept 13 @13:30 - 15:00
Startviering